Bérleti szerződés

Általános szerződési feltételei

A bérlő és a turacucc.hu (a továbbiakban bérbeadó) elfogadják az alábbi általános szerződési feltételeket, amelyeket a közöttük létrejött bérleti szerződés tartalmának tekintenek. A felek között bérleti szerződés akként jön létre, ha a Bérlő a Bérbeadó www.turacucc.hu weblapján személyes adatai közlésével regisztrál, a foglalásban kiválasztja a bérelt dolgot és a bérlet időtartamát, továbbá az átvétel (visszaadás) módját és a bérleti díjat a foglalás rögzítését követő  48 órán belül megfizeti a bérbeadó számára.  A bérlő a foglalás rögzítésekor köteles a megjegyzés rovatban jelezni, ha a bérelt dolgot külföldre kívánja vinni.

A regisztráció és a foglalás során a bérlő kijelenti, hogy az általános szerződési feltételeket  megismerte, azokat elfogadta. A foglalás elektronikus úton rögzíti a bérleti szándékot, amelyről külön szerződés nem készül, a felek jogait és kötelezettségeit jelen általános szerződési feltétel tartalmazza. 

A Bérlő a regisztrációval hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, amelynek részletes szabályait az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.

Az általános szerződési feltétel, az Adatkezelési Szabályzat nyelve magyar.

 1. A szerződés tárgya

 • A Bérleti szerződés alapján a bérlő a bérelt dolog rendeltetésszerű használatára jogosult.
 • A Bérlő nem jogosult a tárgyat továbbadni, másnak használatba adni.
 • A Bérbeadó kijelenti, hogy a bérlet tárgya a tulajdonában van, és nincs másnak olyan joga, amely a bérletet akadályozná, korlátozná.
 1. A szerződés időtartama

2.1.A bérleti szerződés a foglalásban megjelölt határozott időtartamra jön létre. 

 1. A bérelt dolog átadása

3.1.A bérlő a bérelt dolgot a foglalásban megjelölt módon

 1. a) átvételi ponton (annak nyitva tartásához igazodóan),
 2. b) fox post átvételi ponton, vagy
 3. c) személyesen egyeztetett helyen Budapesten III., XIII., V., VI., VII. kerületekben és egyeztetett időpontban

veheti át, illetve adhatja vissza. 

3.2.Az átvételi és (leadási díjak)

 • személyes átvétel és leadás Ürömön ingyenes
 • személyes átvétel és leadás Budapesten a VI., VII., XIII. kerületben előre egyeztetett helyen és időpontban: 2400 Ft
 • Foxpost és Packeta átvétel és visszaküldés: 1800 Ft-tól (a visszaküldés díja az ügyfeleket terheli!)
 • DPD háztól házig visszaszállítással 4000 Ft
 • A gyerekhordozót mérete miatt Foxposttal és Packetával nem tudjuk küldeni.

Fentiekről eltérő átvétel vagy leadás esetén a bérbeadó egyedileg meghatározott díjat számíthat fel.

3.3.A bérlő a bérelt dolog átvételekor köteles meggyőződni arról, hogy az sérülésmenetes, hiánytalan, tisztántartott állapotban van, ezzel kapcsolatos esetleges kifogásait ekkor köteles írásban (e-mailben) jelezni a bérbeadónak, ennek elmulasztása esetén a bérlő ezen kifogásaira utóbb nem hivatkozhat.

3.4. A bérelt dolog visszaadásakor a bérbeadó lehetőséget biztosít bankkártyás fizetésre.

 1. A bérleti díj

 • A bérleti díj a szerződés időtaramára a foglalásban meghatározott összeg, amelyet a bérlő elfogad. A bérleti díjat a bérlő köteles a bérelt dolog átvételét megelőzően, a foglalás rögzítését követő 48 órán belül a bérbeadó bankszámlaszámára rendelésszám közleménnyel megfizetni vagy vagy bankkártyával a rendelési folyamat végén megfizetni.  A foglalás törlődik, és a bérleti szerződés nem jön létre, ha a foglalás rögzítését követő 48 órán belül a bérlő a bérleti díjat a bérbeadónak nem fizette meg.
 • A bérbeadó bérleti díjat nem számít fel az átvétel és a visszaadás napjára.
 • A bérleti díjra a bérbeadó abban az esetben is jogosult, ha utóbb a bérlő az érdekkörébe tartozó bármely oknál fogva nem veszi birtokba a dolgot, habár azt a bérbeadó rendelkezésre bocsátotta, és a bérlő az átvétel akadályát nem jelzi írásban (e-mailben) a bérbeadó részére.
 • Amennyiben a bérlő bármilyen okból nem tudja a bérelt dolgot a foglalásban meghatározottak szerint visszaadni, akkor köteles az akadályoztatását írásban (e-mailben) jelezni a bérbeadónak.
 • A bérlő írásban (e-mailben) kérheti a bérleti szerződés meghosszabbítását legfeljebb további 14 napra, a bérbeadó hozzájárulásával, amennyiben a bérelt dolog más foglalás hiányában hozzáférhető. A bérbeadó ekkor jogosult a foglalásban meghatározottal arányos további bérleti díjat felszámítani, ezt írásban (e-mailben) jelzi a bérlő felé, aki ezt 24 órán belül köteles megfizetni.
 • Ha az bérelt dolgot a bérlő a foglalás szerint nem adja vissza, és előzetesen nem jelzi ennek akadályát, akkor a bérbeadó jogosult felszámítani a bérelt dolog kiskereskedelmi bruttó árát a bérlőnek, aki köteles ezt 24 órán belül megfizetni.
 1. Bérleti díj lemondás esetén:

 • A bérbeadó abban az esetben is a teljes bérleti díjra jogosult, ha a bérlő az átvétel napján mondja le a szerződést.
 • Az átvételi napot megelőző 72 órában történő lemondás esetén a bérleti díj 50%-os visszatérítésére jogosult a bérlő, amit a bérbeadó a bérlő bérleti díj megfizetésére használt bankszámlaszámára történő visszautalással teljesít.
 • Az átvételi napot megelőző 72 óránál korábban történő lemondás esetén a bérleti díj 90%-os visszatérítésére jogosult a bérlő, amit a bérbeadó a bérlő bérleti díj megfizetésére használt bankszámlaszámára történő visszautalással teljesít.
 1. Kaució

 • A bérlő főszabályként kaució megfizetésére nem köteles, azonban a bérbeadó egyedi döntése alapján kauciót köteles megfizetni, amelyről a bérbeadó a foglalás rögzítését követő 48 órán belül tájékoztatja írásban (emailben) a bérlőt. Kauciót kérhet a bérbeadó a bérlőtől különösen, ha nem magyar állampolgárságú, vagy magyarországi lakcímmel nem rendelkezik, illetőleg külföldre kívánja vinni a bérelt dolgot, de további esetekben is, a bérbeadó egyedi mérlegelése alapján.
 • Amennyiben a bérlet dolgot hiányosan, sérülten vagy nem tiszta állapotban, illetőleg késedelmesen adja vissza a bérlő a bérbeadónak, illetve képviselőjének, úgy a kaució összegből a bérbeadó az ezzel összefüggő kárt illetve költséget jogosult levonni, és csak az esetlegesen a fennmaradó kaució visszaadására köteles a bérbeadó.
 • A bérbeadó a bérelt dolog visszaadásától számított 72 órán belül köteles megvizsgálni annak állapotát, és az esetleges hiányosságot, sérült vagy tiszítatlan állapotot valamint az ezzel kapcsolatos költségeket a bérlő felé írásban (e-mailben) jelezni.
 • Ha a sérülés vagy hiányosság olyan mértékű, hogy gazdaságosan nem javítható, illetve nem pótolható, akkor a bérlő a bérelt dolog bruttó kiskereskedelmi árát köteles megfizetni, levonva ebből az általa kauciót.
 • Amennyiben a bérlet dolgot hiányosan, sérülten vagy nem tiszta állapotban, illetőleg késedelmesen adja vissza a bérlő a bérbeadónak, illetve képviselőjének, úgy a bérbeadó az ezzel összefüggő kárt illetve költséget jogosult azt érvényesíteni a bérlővel szemben, aki annak megfizetésére köteles.
 • A bérbeadó a bérelt dolog visszaadásától számított 72 órán belül köteles megvizsgálni annak állapotát, és az esetleges hiányosságot, sérült vagy tiszítatlan állapotot valamint az ezzel kapcsolatos költségeket a bérlő felé írásban (e-mailben) jelezni.
 • Ha a sérülés vagy hiányosság olyan mértékű, hogy gazdaságosan nem javítható, illetve nem pótolható, akkor a bérlő a bérelt dolog bruttó kiskereskedelmi árát köteles megfizetni.
 1. A szerződés megszűnése

 • A szerződés a bérelt dolog hiánytalan, sérülésmentes, tiszta állapotban történő visszaadásával, illetőleg amennyiben kaució fizetése történt, akkor a felek között a kaucióval való elszámolással szűnik meg.
 • A bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a bérelt dolgot a bérlő rendeltetésellenesen használja, vagy másnak a bérbeadó hozzájárulása nélkül használatba adja.
 1. Záró rendelkezések

A felek jelen általános szerződési feltételeket feleket elfogadják, magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv alkalmazandó. Esetleges jogvita esetén a felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A felek a szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni, és tájékoztatni egymást a lényeges körülményekről.

Adásvételi szerződés

Általános szerződési feltételei

A vevő és a turacucc.hu (a továbbiakban eladó) elfogadják az alábbi általános szerződési feltételeket, amelyeket a közöttük létrejött adásvételi szerződés tartalmának tekintenek.

A felek között az adásvételi szerződés akként jön létre, ha a vevő az eladó www.turacucc.hu weblapján személyes adatai közlésével regisztrál, a foglalásban kiválasztja a megvenni kívánt dolgot és a vételárat foglalás rögzítését követő  48 órán belül megfizeti az eladó számára.  

A regisztráció és a foglalás során a vevő kijelenti, hogy az általános szerződési feltételeket  megismerte, azokat elfogadta. A foglalás elektronikus úton rögzíti az adásvételi szándékot, amelyről külön szerződés nem készül, a felek jogait és kötelezettségeit jelen általános szerződési feltétel tartalmazza. 

A vevő a regisztrációval hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, amelynek részletes szabályait az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.

Az általános szerződési feltétel, az Adatkezelési Szabályzat nyelve magyar.

1. A szerződés tárgya

1.1. Az adásvételi szerződés alapján a vevő megveszi, az eladó számára eladja a foglalásban kiválasztott dolgot a megjelölt vételáron.

1.2. Az eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgya a tulajdonában van, és nincs másnak olyan joga, amely az adásvételt, a tulajdonjog átruházását akadályozná, korlátozná.

2.  A dolog átadása

3.1.A vevő a dolgot a foglalásban megjelölt módon

a) átvételi ponton (annak nyitva tartásához igazodóan),

b) fox post átvételi ponton, vagy

c) személyesen egyeztetett helyen Budapesten III., XIII., V., VI., VII. kerületekben és egyeztetett időpontban

veheti át, illetve adhatja vissza.

3.2.Az átvételi és visszaküldési  díjak

 • személyes átvétel és leadás Ürömön ingyenes
 • személyes átvétel és leadás Budapesten a VI., VII., XIII. kerületben előre egyeztetett helyen és időpontban: 2400 Ft
 • Foxpost és Packeta átvétel és visszaküldés: 1800 Ft-tól (a visszaküldés díja az ügyfeleket terheli!)
 • DPD háztól házig visszaszállítással 4000 Ft
 • A gyerekhordozót mérete miatt Foxposttal és Packetával nem tudjuk küldeni.

Fentiekről eltérő átvétel vagy visszaadás esetén az eladó egyedileg meghatározott díjat számíthat fel.

3.3.A vevő a dolog átvételekor köteles meggyőződni arról, hogy az sérülésmenetes és hiánytalan, állapotban van, és az megfelel a foglalásban rögzített dolognak,  ezzel kapcsolatos esetleges kifogásait ekkor köteles írásban (e-mailben) jelezni az eladónak, ennek elmulasztása esetén a vevő ezen kifogásaira utóbb nem hivatkozhat.

3.  A vételár

A vételár a foglalásban meghatározott összeg, amelyet a vevő elfogad. A vételárat a vevő köteles a dolog átvételét megelőzően, a foglalás rögzítését követő 48 órán belül az eladó bankszámlaszámára, rendelésszám közleménnyel megfizetni vagy bankkártyával a rendelési folyamat végén megfizetni.  A foglalás törlődik, és az adásvételi szerződés nem jön létre, ha a foglalás rögzítését követő 48 órán belül a vevő az eladónak nem fizette meg.

4.  Jótállás

Az eladó az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkekre, így különösen sporteszközökre jótállást vállal az alábbiak szerint.

A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

5. Elállási jog

5.1.A vevő a dolog átvételét követő 14 napon belül, az előadó számára írásban (emailben) megküldött nyilatkozatával elállhat a szerződéstől. A dolog visszaküldése iránt ezen határidőn belül kell intézkednie, és a visszaküldéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

5.2.A Vevő a nem használt, sérülésmentes, tiszta állapotú dologra vonatkozóan állhat el a szerződéstől.

5.3. Az eladó a dolog hozzá való visszaérkezésétől számított 72 órán belül meggyőződik annak 5.2 pontnak megfelelő állapotáról, és amennyiben annak megfelel, úgy a vevő vételár megfizetésére szolgáló bankszámlaszámára visszafizeti a vételárat.

6. Záró rendelkezések

A felek jelen általános szerződési feltételeket feleket elfogadják, magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv alkalmazandó. Esetleges jogvita esetén a felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A felek a szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni, és tájékoztatni egymást a lényeges körülményekről.